Zaznacz stronę

Regulamin sklepu internetowego oraz platformy kursowej Justyny Kwiatkowskiej

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Zadbanej Finansowo, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym. 

Sklep należy do Justyny Kwiatkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Viva Life Justyna Kwiatkowska”, ul. Karola Linneusza 11 lok. 6, 03-489 Warszawa, NIP: 9482267604.  

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail pytania@zadbanafinansowo.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

 

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://szkola.zadbanafinansowo.pl/sklep/regulamin/
 4. Platforma – platforma kursowa dostępna pod adresem https://szkola.zadbanafinansowo.pl/,
 5. Subskrypcja – okres 30 kolejnych dni liczonych od momentu złożenia zamówienia i zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach którego Kupujący jest uprawniony do korzystania z określonych materiałów wchodzących w skład Subskrypcji, który ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy 30 dni w przypadku skutecznego pobrania przez operatora środków z karty płatniczej Kupującego, aż do rezygnacji przez Kupującego z Subskrypcji,
 6. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://szkola.zadbanafinansowo.pl/sklep,
 7. Sprzedawca – Justyna Kwiatkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Viva Life Justyna Kwiatkowska”, ul. Karola Linneusza 11 lok. 6, 03-489 Warszawa, NIP: 9482267604.  

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych, treści cyfrowych oraz usług takich jak sesje indywidualne, warsztaty, szkolenia jak również zapewnia możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do określonych materiałów poprzez zakup Subskrypcji, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz Platformy, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Jeżeli do skorzystania z treści cyfrowych dostępnych w Sklepie konieczne jest spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego, wskazanie na te warunki znajduje się w opisie danej treści cyfrowej. W większości przypadków jednak wystarczające będzie spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu oraz Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie lub Platformie.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu oraz Platformy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. 
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta prowadzi do zawarcia między Kupującym a Sprzedawcą umowy o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Kupujący dokona zakupu kursu internetowego sprzedawanego przez Sprzedawcę lub Subskrypcji, dostęp do kursu oraz materiałów wchodzących w skład Subskrypcji będzie odbywał się za pośrednictwem Platformy, w ramach której dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika umożliwiające mu korzystanie z treści cyfrowych. Platformę również należy traktować jako usługę świadczoną drogą elektroniczną, która to jednak usługa jest ściśle powiązana z zakupionym kursem on-line lub Subskrypcją. Treści cyfrowe wchodzące w skład kursu lub Subskrypcji udostępniane są za pośrednictwem Platformy.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług takich jak szkolenia, warsztaty, sesje oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz Platformy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu oraz Platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu lub Platformy.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub Platformy, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pytania@zadbanafinansowo.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub Platformy. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów, treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów fizycznych, umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług objętych zamówieniem – w zależności od przedmiotu zamówienia. 
 5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. 
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§5

Dostawa i płatność

 1. Produkty fizyczne doręczane są Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu lub w procesie zamówienia wskaże inaczej. 
 2. Treści cyfrowe dostarczane są Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem Internetu. Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w dalszej części Regulaminu. 
 3. Płatności za zamówienia składane w Sklepie realizowane są za pośrednictwem serwisu Tpay należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A.,  ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7773061579, kapitał zakładowy: 5 494 980,00 zł opłacony w całości, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP27/2014. 

§6

Produkty fizyczne

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, a Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu produktów do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego. 
 3. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, chyba że na stronach Sklepu wyraźnie wskazana jest odmienna informacja. 
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia. 
 5. Czas doręczenia przesyłki Kupującemu zależy od firmy kurierskiej, nie powinien jednak przekroczyć 2 dni roboczych.

§7

Treści cyfrowe (jednorazowa zapłata)

 1. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest dokonanie, za jednorazową opłatą, zakupu e-booków, webinarów, podcastów, kursów internetowych i innych treści cyfrowych opisanych na stronach Sklepu.
 2. W przypadku zakupu treści cyfrowej innej niż kurs internetowy, zamówienie zostanie zrealizowane poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linka pozwalającego na pobranie lub odtworzenie treści cyfrowej w formacie wynikającym z opisu treści cyfrowej w Sklepie. W razie problemów z linkiem, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość na adres e-mail pytania@zadbanafinansowo.pl. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do dostarczenia treści cyfrowej w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem konta użytkownika w Platformie (jeżeli Kupujący takowego konta nie posiada, zostanie ono automatycznie założone, analogicznie jak w przypadku opisanym w ust. 3 poniżej). 
 3. W przypadku zakupu kursu internetowego, zamówienie zostanie zrealizowane poprzez utworzenie dla Kupującego konta użytkownika w ramach Platformy oraz przesłanie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia danych dostępowych do konta. Kupujący uzyskuje dostęp do treści cyfrowych stanowiących zawartość kursu poprzez zalogowanie się do konta użytkownika w Platformie. W przypadku problemów technicznych dotyczących Platformy, Sprzedawca może udostępnić treści cyfrowe tworzące zawartość kursu w inny sposób. 
 4. Dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład kursu z wykorzystaniem linka udostępnionego mu w tym celu przez Sprzedawcę. Link ten będzie ważny przez 7 dni od chwili doręczenia go Kupującemu. Po upływie tego okresu, Kupujący nie będzie w stanie pobrać materiałów z wykorzystaniem linka. 
 5. Sprzedawca może udostępniać kolejne wersje swoich kursów internetowych. Kupujący posiada dostęp do wersji kursu funkcjonującej w chwili dokonania zakupu. W przypadku udostępnienia nowej wersji kursu, Kupujący może dokonać odpłatnej aktualizacji do nowej wersji kursu. Aktualizacja wiąże się z utratą dostępu do starej wersji kursu.
 6. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że postanowienie zawarte w ust. 5 powyżej nie dotyczy Kupujących, którzy posiadają dostęp do kursu w ramach Subskrypcji. Subskrybenci będą mieli dostęp do wszelkich aktualizacji dostępnych dotychczas materiałów, a także do nowo udostępnianych przez Sprzedawcę materiałów, o ile wchodzą one w skład Subskrypcji, przez czas trwania tej Subskrypcji. 

§8

Subskrypcja

 1. Część treści cyfrowych może być oferowana przez Sprzedawcę w modelu Subskrypcji. Model sprzedaży treści cyfrowych wskazany jest zawsze w opisie treści w Sklepie. Część treści cyfrowych może być sprzedawana zarówno w modelu płatności jednorazowej, jak i w modelu Subskrypcji. Wszelkie szczegóły danej Subskrypcji znajdują się w opisie Subskrypcji na stronie Sklepu. 
 2. Zamówienie Subskrypcji odbywa się według procedury opisanej w § 4 Regulaminu.
 3. W przypadku zakupu Subskrypcji, zamówienie zostanie zrealizowane poprzez utworzenie dla Kupującego konta użytkownika w ramach Platformy oraz przesłanie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia danych dostępowych do konta. Kupujący uzyskuje dostęp do treści cyfrowych objętych Subskrypcją poprzez zalogowanie się do konta użytkownika w Platformie. W przypadku problemów technicznych dotyczących Platformy, Sprzedawca może udostępnić treści cyfrowe w inny sposób. 
 4. W przypadku zakupu Subskrypcji, płatność odbywać się będzie rekurencyjnie i w związku z tym Kupujący wyraża zgodę na automatyczne pobieranie przez serwis tpay.com obsługujący płatności w Sklepie stałej opłaty z tytułu przedłużania Subskrypcji na kolejne trzydziestodniowe okresy. Opłata zostanie pobrana po raz pierwszy w momencie zakupu przez Kupującego Subskrypcji, a następnie jest pobierana co miesiąc w wysokości wynikającej z opisu Subskrypcji na stronie Sklepu. Każde kolejne pobranie opłaty powoduje przedłużenie Subskrypcji o kolejne 30 dni. W przypadku nieopłacenia przez Kupującego Subskrypcji za kolejne 30 dni dostępu do materiałów wchodzących w skład Subskrypcji blokowany jest wraz z upływem okresu, za który Kupujący uprzednio dokonał opłaty.
 5. Kupujący ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Subskrypcji przed upływem okresu, za który zapłacił, wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania kontem lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod adresem pytania@zadbanafinansowo.pl
 6. Płatność za 30 dni obowiązywania Subskrypcji dokonywana jest z góry za okres 30 dni w wysokości wynikającej z danej Subskrypcji, a następnie podlega automatycznemu odnowieniu co 30 dni do momentu rezygnacji Kupującego z korzystania z Subskrypcji zgodnie z ust. 5 powyżej lub do momentu rezygnacji Sprzedawcy ze świadczenia usługi zgodnie z ust. 7 poniżej.  
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z oferowania Subskrypcji. W przypadku takiej rezygnacji Sprzedawca zapewni Kupującemu możliwość korzystania z Materiałów do końca okresu, za który Użytkownik uiścił opłatę, informując Użytkownika o wycofaniu Subskrypcji i braku możliwości kontynuacji.

§9

Platforma

 1. Jeżeli dostarczenie treści cyfrowych odbywa się za pośrednictwem Platformy, z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach Platformy, treści cyfrowe objęte zamówieniem uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 2. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystania z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 
  4. nie publikować w Platformie treści bezprawnych, w szczególności obraźliwych,
 3. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 2 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do Platformy. 

§10

Grupa na Facebooku

 1. Sprzedawca może zapewniać jako bonus do niektórych treści cyfrowych możliwość udziału w zamkniętej grupie na Facebooku. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn.
 3. Każdy członek grupy zobowiązany jest do korzystania z grupy w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Zakazane są, w szczególności, zachowania agresywne, dyskryminujące, obelżywe. Zakazane jest również, w szczególności, prowadzenie w grupie działań reklamowych, promocyjnych, wizerunkowych.
 4. Sprzedawca zachowuje prawo do usunięcia z grupy osób, które nie przestrzegają zasad korzystania z grupy.

§11

Usługi indywidualne

 1. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest zawarcie, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, umowy o świadczenie usług w zakresie szkoleń, sesji, warsztatów, konsultacji.
 2. Realizacja zamówienia dotyczącego szkolenia lub warsztatu stacjonarnego następuje poprzez zapewnienie Kupującemu lub osobie wskazanej przez Kupującego możliwości wzięcia udziału w szkoleniu lub warsztacie w terminie wybranym przez Kupującego podczas składania zamówienia. 
 3. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu. 
 4. W celu wzięcia udziału w szkoleniu lub warsztacie, Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się szkolenia lub warsztatu, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia.
 5. Niewzięcie udziału w szkoleniu lub warsztacie przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w szkoleniu. 
 6. Jeżeli Sprzedawca organizuje szkolenie stacjonarne w kilku terminach, Kupujący może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w szkoleniu, jeżeli poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia wynikającego ze złożonego przez Kupującego zamówienia, a Sprzedawca będzie w stanie zapewnić Kupującemu możliwość udziału w szkoleniu w innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a niewzięcie udziału w szkoleniu wywołuje skutki, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 7. Dokonując zakupu szkolenia, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w szkoleniu. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika szkolenia w ciągu 3 od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika szkolenia najpóźniej na 7 przed terminem szkolenia. 
 8. Realizacja zamówienia dotyczącego konsultacji następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości odbycia ze Sprzedawcą indywidualnej konsultacji (na żywo albo on-line) przez czas wynikający ze złożonego zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia dotyczącego konsultacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów konsultacji, w szczególności terminu konsultacji.
 10. Terminy konsultacji ustalane są wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego. W przypadku konieczności zmiany terminu konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że konsultacja musi odbyć się 30 od zawarcia umowy. 
 11. Przed konsultacją może istnieć konieczność przekazania Sprzedawcy dodatkowych informacji, o której Sprzedawca poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. Niewykorzystanie przez Kupującego wykupionych godzin konsultacji w ciągu 14 od zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną konsultację. 
 13. Jeżeli nic innego nie wynika z opisu usługi w Sklepie, konsultacje realizowane są zawsze w wariancie jednorazowym. Oznacza to, że Kupujący nie może dzielić konsultacji na więcej niż jedno spotkanie ze Sprzedawcą. Jeżeli konsultacja trwa krócej ze względu na okoliczności leżące po stronie Kupującego, niewykorzystany czas konsultacji przepada.
 14. Szczegóły realizacji usługi opisane są zawsze na stronach Sklepu. Informacje zawarte w opisie usługi na stronie Sklepu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

§12

Prawa autorskie

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, e-booki, webinary, kursy internetowe, treści cyfrowe dostępne w ramach Platformy oraz materiały tekstowe, graficzne i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§13

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy. 
 2. Treści rozpowszechniane przez Sprzedawcę nie stanowią indywidualnej porady prawnej, finansowej, medycznej, zdrowotnej zawodowej ani jakiejkolwiek innej. 
 3. Sprzedawca nie gwarantuje wyników jakichkolwiek działań podjętych na podstawie rozpowszechnianych przez Sprzedawcę treści. Sprzedawca udostępnia jedynie zasoby edukacyjne i informacyjne, które mają na celu pomóc osiągnąć określone rezultaty. Rezultaty te zależą jednak od własnych działań Kupującego, jego osobistej sytuacji oraz innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§14

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (umowa sprzedaży) lub od dnia zawarcia umowy (umowa o świadczenie usług, umowa o dostarczenie treści cyfrowych). 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://szkola.zadbanafinansowo.pl/wp-content/uploads/2019/11/Odstapienie-od-umowy-reklamacja.pdf  jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§15

Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt fizyczny oraz treść cyfrową wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt fizyczny lub treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Rękojmia za wady wyłączona jest w odniesieniu do umów zawartych z Kupującymi, którzy zawarli umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Jeżeli sprzedany produkt lub treść cyfrowa ma wadę, Kupujący może:
  1. 1 żądać wymiany produktu fizycznego na wolny od wad, 
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://szkola.zadbanafinansowo.pl/wp-content/uploads/2019/11/Odstapienie-od-umowy-reklamacja.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
 9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

§16

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://szkola.zadbanafinansowo.pl/wp-content/uploads/2019/11/Zadbana-finansowo-Polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies-1.pdf

§17

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§18

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego oraz istotnych elementów umowy zawartej na podstawie Regulaminu obowiązującego w chwili zawierania umowy. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie lub Platformie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo bez ponoszenia kosztów usunąć konto. 
 3. Jeżeli Kupujący zawarł ze Sprzedawcą umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z tą umową jest sąd właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28-11-2019