Zaznacz stronę

Regulamin platformy i sprzedaży internetowej 

.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia  zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy,  zasadach udostępnienia treści cyfrowych oraz świadczenia usług i rodzajach płatności dostępnych w  Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.  

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności.  

Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako sprzedawcy:  
Viva Life Justyna Kwiatkowska, ul. Pl. Hallera 4 lok; 14A; 03-464 Warszawa; NIP 9482267604 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail  pytania@zadbanafinansowo.pl lub 604584264.  

§ 1.  Definicje 

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:  

 1. Aktualizacja – aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Sprzedawca i która jest  niezbędna do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z Umową;  
 2.  Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany  zapłacić Sprzedawcy za Produkt;  
 3. E-zapłata – zapłata Ceny za Produkt za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w  szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;  
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w  zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;  
 5. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;  
 6. Produkty – Towary, Treści Cyfrowe lub Usługi Podstawowe;  
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze  Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści  Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej;  
 8. Przedsprzedaż — proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Produkty, które będą  dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym  terminem wprowadzenia Produktów do sprzedaży;  
 9. Regulamin – regulamin Serwisu internetowego dostępny jest pod adresem  https://szkola.zadbanafinansowo.pl/regulamin/;  
 10. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem szkola.zadbanafinansowo.pl i jej  rozszerzeniami;  
 11. Sprzedawca – Viva Life Justyna Kwiatkowska, Pl. Hallera 4 lok. 14A, 03-464 Warszawa;  
 12. Towar – wszelkie rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w tym  TzEC;  
 13. Towar z Elementami Cyfrowymi (TzEC) – Towar oferowany przez Sprzedawcę, zawierający  Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową, bez których Towar nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe mogą być dostarczane przez Sprzedawcę  lub podmiot trzeci;  
 14. Towar Outletowy – Towar, w odniesieniu do którego Kupujący został wyraźnie  poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od typowych wymogów zgodności z  Umową, np. w zakresie kompletności, jakości, funkcjonalności itp.;  
 15. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;  
 16. Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta  lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;  
 17. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest  sprzedaż Towarów, dostarczenie Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Podstawowych lub  Usług Elektronicznych na rzecz Kupującego;  
 18. Usługi – Usługi Elektroniczne lub Usługi Podstawowe;  
 19. Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:
  • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;  
  • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone  przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;  
  • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;  
 20. Usługi Podstawowe – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach jego  podstawowej działalności związanej z prowadzenia warsztatów lub szkoleń o charakterze  grupowym i indywidualnym (stacjonarnie lub on-line), sesje coachingowe, sesje  channelingowe lub konsultacje indywidualne. Usługi Podstawowe mogą stanowić rodzaj Usług  Elektronicznych, ale nie muszą;  
 21. Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na  rzecz Kupującego na pośrednictwem Serwisu. 

§ 2. Postanowienia wstępne 

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Produktów. Kupujący może dokonać  zakupu Produktów wskazanych na stronach Serwisu lub określonych w ramach Przedsprzedaży.  
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki  Sprzedawcy i Kupujących.  
 3. Do korzystania ze Serwisu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne  spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie  Kupującego. Wystarczające są:  
  a) dostęp do Internetu,  
  b) standardowy, aktualny system operacyjny,  
  c) standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,  d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.  
 4. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne  standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie  określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z  Treści Cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka  prezentowana jest w Serwisie w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w  zakresie zakupu treści cyfrowych.  
 5. W przypadku, gdy dla korzystania z Towaru lub TzEC konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków technicznych, innych niż wskazane w ust. 3, Sprzedawca poinformuje o tym  Kupującego przed złożeniem zamówienia, np. poprzez zawarcie wymagań technicznych w opisie  Towaru lub TzEC.  
 6. Zawarcie Umowy nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący  powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe aby móc zawrzeć taką Umowę.  
 7. Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w  szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w  Serwisie.  
 8. W zależności od rodzaju wybranych Produktów lub Usług pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym  dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:  
  a) w przypadku Towarów dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży;  
  b) w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści  cyfrowych;  
  c) w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług  elektronicznych;  
  d) w przypadku Usług Podstawowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług.  
 9. Jeżeli przedmiotem zamówienia są Produkty różnego rodzaju, po przyjęciu przez Sprzedawcę  oferty dochodzi do zawarcia kilku umów, o jakich mowa w ust. 8, odpowiadających przedmiotowi  zamówienia.  
 10. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że:  
  a) Umowy, które dotyczą sprzedaży Towarów, są umowami zobowiązującymi do przeniesienia  własności Towaru, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014  r. o prawach konsumenta;  
  b) Umowy, które dotyczą sprzedaży TzEC, są umowami zobowiązującymi do przeniesienia  własności Towaru, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a i nie stosuje się przepisów  rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;  
  c) Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do  których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  konsumenta;  
  d) do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  
 11. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Kupującym innym niż  Konsument lub PNPK w każdym czasie. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić  bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego innego niż Konsument lub PNPK żadnych  roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Strony zobowiązane będą zwrócić sobie wzajemne  świadczenia, a umowę uznaję się za niezawartą ze skutkiem ex tunc. Sprzedawcy przysługuje  wynagrodzenie za świadczone usługi lub za czas korzystania z Serwisu.  

§ 3.  Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego określone Usługi Elektroniczne związane z  korzystaniem ze Serwisu.  
 2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest  umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Serwisie, które prowadzi do zawarcia ze  Sprzedawcą Umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w  Serwisie.  
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Sprzedawca świadczy również na rzecz  Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W  koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w  Serwisie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz  zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego  konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie  udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim.  
 4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz  Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail,  które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy.  Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do  newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check-boksa podczas składania zamówienia.  Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk  służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach  newslettera. Kupujący może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie  z bazy newslettera.  
 5. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast  Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz Umowy o świadczenie Usług  Podstawowych, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu.  
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem  ze Serwisu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia  zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące  zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.  
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania  Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub  przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.  
 8. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę,  Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój  Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.  
 9. W ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca może w szczególności:  
  a) dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu; 
  b) wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne; 
  c) udostępnić aplikację związaną ze Serwisem.  

 § 4.  Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość. 
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Serwisie.  
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego  zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.  
 4. Wszelkie opisy Produktów dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu  właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.  
 5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Produktów, które interesują  Kupującego, a następnie wypełnieniu formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest  podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia  następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest  akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze  Sprzedawcą.  
 6. W przypadku Towarów, które są Towarami Outletowymi, dodatkowym warunkiem złożenia  zamówienia jest zaznaczenie check-boksa, że Kupujący wyraża zgodę na nabycie Towaru  niepełnowartościowego.  
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi  odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie  prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane  lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim  przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o  wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia  wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku  braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli  wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.  
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są  prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i  poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7. 

§ 5.  Przedsprzedaż 

 1. Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Produktów, może, ale nie musi, zorganizować  Przedsprzedaż.  
 2. Produkty objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Produkty  dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Produktów Sprzedawca zamieszcza informację, od  jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty Produkty  najprawdopodobniej będą przekazywane Kupującym.  
 3. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się  odpowiednio.  
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na  skutek opóźnienia w dostarczaniu Produktu przez osoby trzecie (np. producentów). Sprzedawca  będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą,  poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany  przez Kupującego.  
 5. W przypadku, gdyby sprzedaż Produktów nie była możliwa na warunkach przewidzianych w  Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi  wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach.  
 6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu  dostarczenia Produktu lub zmianę warunków sprzedaży Produktu, może zrezygnować z nabycia  Produktu, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach  Przedsprzedaży.  

§ 6. Cena i płatności 

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie są opisane na stronie Serwisu oraz prezentowane  Kupującemu na etapie składania zamówienia. 
 2. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk  finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez  zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący  wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie  przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania  płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.  Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia Produktu,  i anulować złożone zamówienie.  
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Tpay.
 4. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość dokonania E-zapłaty, np. za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Kupujący będzie mógł dokonać zapłaty Ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na  stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości dokonywania E-zapłaty nie jest  obowiązkiem Sprzedawcy.  
 5. Faktura, będąca dokumentem sprzedaży, zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 6. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.  
 7. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji  związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji  promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych.  Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie  wynikają z akcji promocyjnej.  
 8. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Sprzedawca obok informacji o  obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała  w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży  w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza  również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia  rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.  

§ 7.   Realizacja zamówienia dotyczącego Towarów 

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych Towarów, zapakowaniu ich w  celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez  Kupującego formą dostawy zamówienia.  
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia  przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). W przypadku dostawy za pośrednictwem  przewoźnika Sprzedawca poinformuje Kupującego o przygotowaniu Towaru do wysyłki oraz  przekazaniu przesyłki przewoźnikowi. Dokładny termin dostarczenia Towaru określa przewoźnik,  chyba że przewoźnik umożliwia Kupującemu dokładne określenie daty i godziny dostarczenia  przesyłki. Jeżeli przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność, Sprzedawca przekaże Kupującemu  dane potrzebne do monitorowania transportu Towaru, w szczególności link do strony internetowej  przewoźnika lub do aplikacji przewoźnika.  
 3. Kupujący jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego  rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie  Towarów, jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do  ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, np. w postaci spisania protokołu szkody (art. 545 § 2  k.c.).  
 4. Czas realizacji zamówienia jest wskazany przy każdym Towarze. Zamówione Towary powinny zostać wydane Konsumentowi lub PNPK w terminie do 30 dni, chyba że w opisie Towaru  został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając  zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu  Towaru.  
 5. Jeżeli Kupujący zamawia Towary z różnym czasem realizacji, dla Sprzedawcy wiążącym  terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Towarów  wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział  zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu  do części Towarów.  
 6. Sprzedawca może zapewnić jako bonus dla niektórych Towarów możliwość udziału w szkoleniu  on-line lub w zamkniętej grupie na Facebooku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania  szkolenia on-line lub zamknięcia grupy w dowolnym momencie bez konieczności podawania  przyczyn. Sprzedawca zachowuje prawo do usunięcia ze szkolenia lub z grupy w każdym czasie  osób, które korzystają ze szkolenia lub grupy w sposób niezgodny z prawem, dobrymi  obyczajami czy zasadami współżycia społecznego.  

§8. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych 

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych polega na przekazaniu Kupującemu  zamówionych Treści Cyfrowych.  
 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu Treści Cyfrowych nie wcześniej niż po pozytywnej  autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści Cyfrowe  mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w  terminach określonych przez Sprzedawcę, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył  Kupujący.  
 3. Kupujący, w zależności od wyboru Sprzedawcy oraz możliwości technicznych Serwisu, może  uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:  
  a) link przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub 
  b) konto użytkownika, do którego zostaną przypisane zakupione Treści Cyfrowe lub 
  c) dedykowaną stronę Serwisu, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.  
 4. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na własny nośnik,  znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Kupującemu.  
 5. Jeżeli dana Treść Cyfrowa może być pobrana przez Użytkownika, Sprzedawca może wprowadzić  limit pobrań danej Treści Cyfrowej (np. dana Treść Cyfrowa będzie mogła być pobrana tylko 10  razy). W przypadku wprowadzenia limitu pobrań Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, ile  razy Kupujący może pobrać daną Treść Cyfrową w ramach zawartej Umowy.  
 6. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści  Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W  przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu,  przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej  Umowy. Jeżeli dostęp do Treści Cyfrowej określany jest przez Sprzedawcę jako dostęp dożywotni,  a Kupujący uzyskuje ten dostęp poprzez konto użytkownika, w razie konieczności likwidacji konta  użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez  Sprzedawcę), Kupującemu zapewniana jest możliwość pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik  w określonym przez Sprzedawcę terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres  e-mail Kupującego przypisany do konta użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika i możliwości pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik.  
 7. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala  na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione  Kupującemu lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Kupujący wybrał samodzielnie w  tym celu albo gdy Kupujący lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.  
 8. Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści  Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie  Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje  Treści Cyfrowych w późniejszym terminie.  
 9. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe  wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub  sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem,  włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które  udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści  Cyfrowych.  
 10. Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub  zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść  Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej  umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej,  informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści  Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca  przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.  
 11. W przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto  użytkownika, zakazane jest:  
  a. dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do  konta użytkownika innym osobom,  
  b. podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie  zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,  
  c. podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu  teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności  poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.  
  d. podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy  Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości,  
  e. wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,  
  f. korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra  osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.  
 12. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie  trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy.  Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą  być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:  
  a) zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych  przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do  potrzeb Kupujących, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów  i organów;  
  b) zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub  PNPK;  
  c) Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o  dokonywanej zmianie;  
  d) jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego  do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować  Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym  nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach  związanych z tymi zmianami;  
  e) jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego  do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć  Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany  w Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Treściach Cyfrowych, jeżeli  poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje  Kupującemu, gdy Sprzedawca zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych  kosztów, prawo do zachowania Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie  niezmienionym.  
 13. W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych  Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do Treści Cyfrowych. Kupujący otrzyma  wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może odwołać się od blokady w terminie  14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.  Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i  nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.  
 14. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do  grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą  lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia  mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy, jakim jest  dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami  dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie kupowanej Treści Cyfrowej. Sprzedawca może  przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu  zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do  określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich  zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania ze świadczeń  dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Sprzedawcę jego zobowiązania  głównego w postaci dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez  Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.  
 15. Sprzedawca może zapewnić jako bonus dla niektórych Treści Cyfrowych możliwość udziału w  zamkniętej grupie na Facebooku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy w  dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn. Każdy członek grupy zobowiązany  jest do korzystania z grupy w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami  współżycia społecznego. Zakazane są, w szczególności, zachowania agresywne, dyskryminujące,  obelżywe. Zakazane jest również, w szczególności, prowadzenie w grupie działań reklamowych,  promocyjnych, wizerunkowych. Sprzedawca zachowuje prawo do usunięcia z grupy w każdym  czasie osób, które nie przestrzegają zasad korzystania z grupy. 

§ 9.  Realizacja zamówienia dotyczącego Usług Podstawowych

1. Postanowienia ogólne

 1. Realizacja Usług Podstawowych polega na spełnieniu przez Sprzedawcę określonych świadczeń  składających się na przedmiot Usługi Podstawowej, zgodnie z opisem zamieszczonym w  Serwisie. Szczegóły realizacji Usługi opisane są zawsze na stronach Serwisu. Szczegółowe  informacje zawarte w opisie Usługi na stronie Serwisu mają pierwszeństwo przed ogólnymi  postanowieniami Regulaminu.
 2. W przypadku, gdy realizacja Usługi Podstawowej wymaga aktywnego udziału Sprzedawcy,  Strony są zobowiązane uzgodnić szczegóły związane z wykonaniem tych Usług, w szczególności  sposób realizacji Usługi Podstawowej, czas i miejsce realizacji Usługi Podstawowej itp.  Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług Podstawowych jest osiągnięcie porozumienia  pomiędzy Stronami w tym zakresie.
 3. Jeżeli rozpoczęcie realizacji Usług Podstawowych wymaga wcześniejszego uzyskania od  Kupującego określonych danych, informacji lub innych materiałów, Kupujący jest zobowiązany  przekazać je Sprzedawcy najpóźniej na 5 dni przed dniem wykonania Usługi Podstawowej, w  sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Kupujący naruszy ten obowiązek,  pomimo wezwania ze strony Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy wykonania  Usługi Podstawowej i taka odmowa nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania  Umowy przez Sprzedawcę.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować Usługi Podstawowej w terminie uprzednio  uzgodnionym z Kupującym, jest zobowiązany poinformować o tym Kupującego oraz  zaproponować nowy termin realizacji Usługi Podstawowej. Kupujący może, najpóźniej w terminie  2 dni, albo zaakceptować nowy termin, albo odstąpić od zawartej Umowy oraz uzyskać zwrot  Ceny za niezrealizowaną Usługę Podstawową.
 5. Jeżeli Kupujący nie będzie mógł skorzystać z Usługi Podstawowej w terminie uprzednio  uzgodnionym ze Sprzedawcą, jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę. Sprzedawca  może zaproponować nowy termin wykonania Usługi Podstawowej (jeżeli istnieje taka możliwość)  lub odmówić wykonania Usługi Podstawowej w innym terminie (ze względu na brak możliwości  realizacji Usługi Podstawowej w innym terminie).
 6. W przypadku, gdy osobą korzystającą z Usługi Podstawowej ma być inna osoba niż Kupujący  (np. pracownik lub współpracownik Kupującego), Kupujący jest zobowiązany przesłać dane tej  osoby Sprzedawcy najpóźniej na 5 dni przed dniem świadczenia Usługi Podstawowej. Zmiana  osoby uprawnionej jest możliwa najpóźniej na 3 dni przed dniem świadczenia Usługi  Podstawowej.
 7. Usługi Podstawowe powinny być zrealizowane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia  Umowy. Jeżeli Sprzedawca pozostawał w gotowości do świadczenia Usług Podstawowych,  natomiast Kupujący nie skorzystał z Usług Podstawowych z przyczyn leżących po swojej stronie  (np. nie pojawił się w ustalonym terminie), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu  zapłaconej Ceny, z uwzględnieniem właściwych przepisów konsumenckich w stosunku do  Konsumentów lub PNPK.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest wykonać Usługę Podstawową z należytą starannością.

2. Postanowienia szczegółowe dotyczące szkoleń lub warsztatów stacjonarnych

 1.  Realizacja zamówienia dotyczącego szkolenia lub warsztatu stacjonarnego następuje poprzez  zapewnienie Kupującemu lub osobie wskazanej przez Kupującego możliwości wzięcia udziału w  szkoleniu lub warsztacie w terminie wybranym przez Kupującego podczas składania  zamówienia. Dokonując zakupu szkolenia, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie  udział w szkoleniu. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika  szkolenia w ciągu 3 dni od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika szkolenia  najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.  
 2. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Serwisu. Szczegółowe  informacje zawarte w opisie Usługi na stronie Serwisu mają pierwszeństwo przed ogólnymi  postanowieniami Regulaminu. 
 3. W celu wzięcia udziału w szkoleniu lub warsztacie, Kupujący zobowiązany jest stawić się w  miejscu odbywania się szkolenia lub warsztatu, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie  szkolenia.  
 4. Niewzięcie udziału w szkoleniu lub warsztacie przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której  Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy, nie uprawnia Kupującego do  zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w szkoleniu.  
 5. Jeżeli Sprzedawca organizuje szkolenie stacjonarne w kilku terminach, Kupujący może dokonać  zmiany terminu, w którym weźmie udział w szkoleniu, jeżeli poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę  co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia wynikającego ze złożonego przez Kupującego  zamówienia, a Sprzedawca będzie w stanie zapewnić Kupującemu możliwość udziału w  szkoleniu w innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a  niewzięcie udziału w szkoleniu wywołuje skutki, o których mowa w ust. 4 powyżej.  

3. szczegółowe dotyczące konsultacji  indywidualnych, sesji coachingowych i sesji channelingowych 

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego konsultacji indywidualnej, sesji coachingowej czy sesji  channelingowej następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości odbycia ze Sprzedawcą  indywidualnego spotkania (na żywo albo on-line) przez czas wynikający ze złożonego  zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte w opisie Usługi na stronie Serwisu mają  pierwszeństwo przed ogólnymi postanowieniami Regulaminu.  
 2. Dokonując zakupu konsultacji indywidualnej, sesji coachingowej czy sesji channelingowej,  Kupujący wskazuje dane uczestnika w ciągu 3 dni od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić  dane uczestnika najpóźniej na 7 dni przed terminem konsultacji indywidualnej, sesji coachingowej  czy sesji channelingowej.  
 3. Po złożeniu zamówienia dotyczącego konsultacji indywidualnej, sesji coachingowej czy sesji  channelingowej, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów  spotkania, w szczególności terminu spotkania.  
 4. Terminy konsultacji indywidualnej, sesji coachingowej czy sesji channelingowej ustalane są  wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego. W przypadku konieczności zmiany terminu konsultacji  indywidualnej, sesji coachingowej czy sesji channelingowej, istnieje taka możliwość, z tym  zastrzeżeniem, że konsultacja indywidualna, sesji coachingowa czy sesji channelingowa musi  odbyć się 30 dni od zawarcia umowy.  
 5. Przed konsultacją indywidualną, sesją coachingową czy sesją channelingową może istnieć  konieczność przekazania Sprzedawcy dodatkowych informacji, o której Sprzedawca poprosi za  pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 6. Niewykorzystanie przez Kupującego wykupionych godzin konsultacji indywidualnej, sesji  coachingowej czy sesji channelingowej w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji,  w której Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy, nie uprawnia  Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną Usługę.  
 7. Jeżeli nic innego nie wynika z opisu Usługi w Serwisie, konsultacje realizowane są zawsze w  wariancie jednorazowym. Oznacza to, że Kupujący nie może dzielić konsultacji indywidualnej,  sesji coachingowej czy sesji channelingowej na więcej niż jedno spotkanie ze Sprzedawcą. Jeżeli  konsultacji indywidualnej, sesji coachingowej czy sesji channelingowej trwa krócej ze względu na  okoliczności leżące po stronie Kupującego, niewykorzystany czas konsultacji indywidualnej, sesji  coachingowej czy sesji channelingowej przepada. 

§ 10.  Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania  przyczyny 

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu,  bez podawania przyczyny w terminie:  
  a) 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK, lub wskazaną  przez Konsumenta lub PNPK osobę trzecią, inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy Umowa  obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na  odstąpienie od Umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub  części;  
  b) 14 dni od dnia zawarcia Umowy — w przypadku innych Umów niż umowa sprzedaży  Towarów.  
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:  
  a) o świadczenie Usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli  Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia  przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;  
  b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według  specyfikacji Konsumenta albo PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych  potrzeb;  
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający  krótki termin przydatności do użycia;  
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym  opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  
  e) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  
  f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało  otwarte po dostarczeniu,  
  g) o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które  Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął  świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo  odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu  potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.  
 3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji  o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo  wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.  
 4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego  pod adresem https://szkola.zadbanafinansowo.pl/wp-content/uploads/2023/01/05.-Formularz odstapienia-od-umowy.doc , jednak nie jest to obowiązkowe.  
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał  informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od  Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 6. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie  upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,  w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do  zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.  
 7. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.  
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie  otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub PNPK sposobu  dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przy składaniu  zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym  Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.  
 9. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały  użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne  rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z  tym zwrotem.  
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub PNPK, może  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania  Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jej odesłania, w  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
 11. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące  wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,  cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonania potrącenia swojej  wierzytelności wobec Kupującego z tego tytułu zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego i następne.  

§ 11. Rękojmia za wady i odpowiedzialność za zgodność Towaru z  Umową 

 1. Rękojmia za wady Towarów, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w  przypadku Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Kupujących innych niż  Konsument lub PNPK.  
 2. Do Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się  przepisy o odpowiedzialności za zgodność Towaru z Umową, które są zawarte w ustawie o  prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy Usługi  Elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę stanowią równocześnie Usługi Cyfrowe,  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych z Umową na zasadach  przewidzianych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.  
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Towaru z  Umową. Zgodność Towaru z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach  konsumenta.  
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili  jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że:  
  a) termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników  prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy;  
  b) Umowa dotyczy Towaru Outletowego, gdzie Kupujący wyraźnie wyraził zgodę na nabycie  Towaru Outletowego.  
 5. W przypadku TzEC Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści  Cyfrowych lub Usług Cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane, jednak nie krócej niż przez dwa lata  od chwili dostarczenia TzEC. 

§ 12.  Wymiana lub naprawa Towaru niezgodnego z Umową 

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może żądać jego naprawy lub  wymiany.  
 2. Sprzedawca może:  
  a) dokonać wymiany, gdy Konsument lub PNPK żąda naprawy, lub  
  b) dokonać naprawy, gdy Konsument lub PNPK żąda wymiany,  jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub  PNPK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.  
 3. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy,  może on odmówić wymiany lub naprawy w celu doprowadzenia do zgodności Towaru z Umową.  
 4. Konsument lub PNPK udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, a  Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności  koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.  
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od  chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku  zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK,  uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub PNPK go nabył.  

  § 13.  Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku Towaru  niezgodnego z Umową 

  1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o  obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:  
   a) Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru zgodnie z § 11 ust. 3;  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;  
   c) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował  doprowadzić Towar do zgodności z Umową;  
   d) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo  odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 11  ust. 1;  
   e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on  Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności  dla Konsumenta lub PNPK.  
  2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej  wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.  
  3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa  obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny. 
  4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest  nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.  
  5. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie  Umowy Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów,  a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub PNPK wraz z  Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub  PNPK zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.  
  6. W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub PNPK niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na  jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK Cenę niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.  
  7. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył  Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób  zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

   § 14.  Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową 

   1. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest  wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub  PNPK.  
   2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o  odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o  prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.  
   3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Treści  Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami  ustawy o prawach konsumenta.  
   4. W przypadku Treści Cyfrowych:  
    a) dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za  brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił  się w ciągu dwóch lat od tej chwili;  
    b) dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności  Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z  Umową miały być dostarczane.  
   5. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych  powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.  

   § 15.  Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową 

   1. Jeżeli Treści Cyfrowych są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać  doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.  
   2. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby  nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do  zgodności z Umową.  
   3. Sprzedawca doprowadza Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie  dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla  Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. 
   4. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.  

    § 16.   Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku  niezgodności Treści Cyfrowych z Umową 

    1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o  obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:  
     a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z §  10 ust. 2;  
     b) Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;  
     c) brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca  próbował doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;  
     d) brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie  Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których  mowa w § 10 ust. 1;  
     e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści  Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych  niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.  
    2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej  wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych  zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły,  przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne  z Umową.  
    3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie,  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o  obniżeniu Ceny.  
    4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w  zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny.  Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.  

    § 17. Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od  Umowy 

     1. W sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:  
      a) w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści  Cyfrowych z Umową;  
      b) w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze  strony Kupującego,  do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.  
     2. Jeżeli Sprzedawca dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Sprzedawca może zażądać  zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie  21 dni, na koszt Sprzedawcy.  
     3. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom  Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł  obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Sprzedawca nie jest  uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową,  nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał.  
     4. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie,  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o  odstąpieniu od Umowy.  
     5. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego  użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób  zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

      § 18.  Zwrot Treści Użytkownika 

      1. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem  Treści Użytkownika, które:  
       a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi;  
       b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści  Cyfrowych;  
       c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez  nadmiernych trudności;  
       d) zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich  korzystać.  
      2. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Sprzedawca udostępni takiemu Kupującemu, na swój koszt, w  rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu  maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie  korzystania z Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których  mowa w ust. 1 pkt a) – c).  

      § 19. Dane osobowe i pliki cookies

      1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.  
      2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.  
      3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce  prywatności dostępnej pod adresem https://szkola.zadbanafinansowo.pl/polityka-prywatnosci-i plikow-cookies/

      §  20. Prawa własności intelektualnej 

      1. Sprzedawca poucza Kupującego, że wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu, Treści Cyfrowe oraz elementy Treści Cyfrowych (np. e-booki, webinary, kursy internetowe, treści cyfrowe,  projekty graficzne, materiały tekstowe, graficzne i zdjęciowe wchodzące w skład produktów  fizycznych) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom  uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych. 
      2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1  powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną  
      3. Sprzedawca poucza także Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub  korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu  uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw  własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.  
      4. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem  przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez  wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu  zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia  umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać  z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po  otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną. 

       § 21.  Opinie 

       1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie,  Sprzedawcy lub Towarach — w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób  trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego  paragrafu.  
       2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Serwisu, w szczególności po zawarciu  Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.  
       3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę  możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie  uznawanych za obraźliwe.  
       4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:  
        a) bez uprzedniego skorzystania ze Serwisu;  
        b) na temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,  
        c) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia  16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  
        d) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;  
        e) przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny  Treści Cyfrowej.  
       5.  Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z  Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z  Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości  Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do  weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania,  odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej  opinii.
       6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie  Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.  

        § 22. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń 

        1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:  
         a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o  rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,  
         b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie  postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między  Kupującym a Sprzedawcą,  
         c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji  społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.  
        2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej  http://polubowne.uokik.gov.pl.  
        3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy  konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego  zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie  usług.  

         § 23.  Reklamacje i wezwania 

          1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z  funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK  realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność Towaru lub  Treści Cyfrowych z Umową oraz odpowiedzialnością z tytułu nienależytego wykonania Usługi  Podstawowej, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub  PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem  https://szkola.zadbanafinansowo.pl/wp-content/uploads/2023/01/06.-Formularz-reklamacyjny.doc
          2. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres pytania@zadbanafinansowo.pl .  
          3. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni  od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.  
          4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez  Kupującego podczas składania reklamacji.  
          5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Kupujący może złożyć  reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego  wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie  umówionym pomiędzy Stronami, Kupujący może odstąpić od Umowy. Kupujący może odstąpić od  Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:  
           a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie  dostarczy Treści Cyfrowych; 
           b) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin  dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie  dostarczył ich w tym terminie.  

          § 24. Postanowienia końcowe 

          1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do  zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w  szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.  
          2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie do Serwisu z przyczyn  technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.  
          3. Sprzedawca zastrzega, że treści rozpowszechniane przez Sprzedawcę nie stanowią  indywidualnej porady prawnej, finansowej, medycznej, zdrowotnej, zawodowej ani jakiejkolwiek  innej.  
          4. Sprzedawca nie gwarantuje wyników jakichkolwiek działań podjętych na podstawie  rozpowszechnianych przez Sprzedawcę treści. Sprzedawca udostępnia jedynie  zasoby edukacyjne i informacyjne, które mają na celu pomóc osiągnąć określone  rezultaty. Rezultaty te zależą jednak od własnych działań Kupującego, jego osobistej  sytuacji oraz innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.  
          5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych  powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.  
          6. Do Umów sprzedaży Towarów stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.  
          7. Do Umów o świadczenie Usług Podstawowych stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili  zawarcia Umowy.  
          8. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin  obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.  
          9. W przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych, które dostarczane są poprzez konto  użytkownika (np. kurs on-line z rocznym dostępem), Kupujący otrzyma na adres e-mail przypisany  do konta użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Kupujący może wypowiedzieć Umowę, w  ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie  wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich.  
          10. W przypadku Umów dotyczących Usług Elektronicznych, Kupujący otrzyma na adres e-mail  związany z daną Usługą Elektroniczną informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie  akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, np.  usuwając konto w Serwisie lub rezygnując z otrzymywania newslettera.  
          11. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane  przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności  gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów  oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.  
          12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 czerwca 2023 r.  
          13. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki  znajdują się poniżej Regulaminu.